Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov: KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Poštová adresa: Hlavná 137
Mesto/obec: Veľké Teriakovce PSČ: 980 51
IČO: 36058904
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Keľo, konateľ spoločnosti
E-mail: noro.kelo@zoznam.sk Telefón: +421 475695154

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: SALAŠ POD MAGINHRADOM
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: —-

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 8267 – WYP, Vestník č. 104/2013 zo dňa 30.5.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:  otváranie častí ponúk „Ostatné“
X  otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 6.8.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 6.8.2013

 

Dokument výzvy na stiahnutie (formát .doc)

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov: KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Poštová adresa: Hlavná 137
Mesto/obec: Veľké Teriakovce PSČ: 980 51
IČO: 36058904
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Keľo, konateľ spoločnosti
E-mail: noro.kelo@zoznam.sk Telefón: +421 475695154

 

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: SALAŠ POD MAGINHRADOM
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk): Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: —-
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 8267 – WYP, Vestník č. 104/2013 zo dňa 30.5.2013

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:  X otváranie častí ponúk „Ostatné“
–  otváranie častí ponúk „Kritériá“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 26.6.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 25.6.2013

 

Dokument výzvy na stiahnutie (formát .doc)

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)