Ochrana osobných údajov

Ochrana osobnosti a súkromia, vrátane diskrétneho narábania s informáciami, je u nás úplnou samozrejmosťou. S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a výlučne s vašim súhlasom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( General Data Protection Regulation – GDPR).

 1. Spoločnosť KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Veľké Teriakovce č. 137, Salaš pod Maginhradom Penzión *, uchováva tieto osobné údaje užívateľov, ktorým zabezpečuje ubytovanie:

Základné identifikačné údaje :  meno a priezvisko

Kontaktné údaje :  adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa

 1. Správcom osobných údajov je: Spoločnosť KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., Veľké Teriakovce č. 137, Salaš pod Maginhradom Penzión *
 2. Osobné údaje spomenuté v bode 1sú vyžadované na základe oprávneného záujmu. Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu
 3. Vaše osobné údaje sú využívané na objednávku ( rezerváciu ubytovania), na zadávanie údajov do domovej knihy
 4. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určitú tak, ako ju stanovuje zákon
 5. Nezabudnite, že máte právo:
 • na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní
 • požiadať  o opravu týchto údajov ( zmenili ste napr. adresu), prípadne obmedziť ich spracovanie
 • požiadať  o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
 • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobných údajov získaných súhlasom ( poskytnutie údajov inej spoločnosti)
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov ( na najnutnejšie zákonné účely, blokovanie údajov)
 • na uplatnenie námietky ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi
 • na podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0903 346 733, poslaním e-mailu na adresu: info@salaspodmaginhradom.sk, alebo písomnou žiadosťou poslanou do sídla spoločnosti na adresu: KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.,  980 51 Veľké Teriakovce č.137